Hoşgeldiniz; bugün 26 Kasım 2015 Perşembe

Performans ve Ürün Dosyası

PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME                                                                                              

Yeni öğretim programlarıyla farklılaşan öğrenme-öğretme ortamının bir gereği olarak ölçme ve değerlendirme sürecine bakış da değişmiştir. Bu yeni anlayışta değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğrencinin neyi bilmediğine` değil, `ne bildiğine` odaklanmakta; `ne kadar` öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra `nasıl öğrenildiğini` belirlemeyi de esas almaktadır. Dolayısıyla, öğrenmenin sonunda ortaya çıkan ürünün (proje raporu, kavram haritası, afiş vb.) değerlendirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecindeki bireysel gelişimlerinin izlenmesi-değerlendirilmesi ve değerlendirme sürecine öğrencinin aktif katılımının sağlanması ön plana çıkmıştır. Bu sistem içerisinde değerlendirme süreci; geleneksel ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının (çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı sınavlar vb.) kullanımının yanı sıra "tamamlayıcı değerlendirme" yöntem ve araçlarının (akran değerlendirme, öz değerlendirme, rubrik-dereceli puanlama anahtarı vb.) kullanılması esası üzerine kurulmuştur.

 

Bu yaklaşımda öğrencinin "neyi" ve "nasıl" yaptığına yönelik olarak "Performansa Dayalı Değerlendirme"nin kullanılması benimsenmiştir. Performansın değerlendirilmesinde kullanılacak başlıca araçlar arasında; performans ödevleri, projeler ve ürün dosyaları sayılabilir.

 

Performans "öğrencinin mevcut bilgi ve becerileri ile neler yapabileceğini sergileme biçimi"dir. MEB Yönetmeliği gereği performansa dayalı değerlendirme kapsamında öğrencilerin bir yarıyılda her dersten en az bir performans ödevi, bir öğretim yılında istedikleri ders veya derslerden en az bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Bu çalışmaların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı (rubrik), dereceli puanlama ölçekleri vb. araçlar kullanılır. Böylece, öğrencinin yapması beklenenler ve yaptıkları karşılaştırılarak performansı değerlendirilir.

 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO)

 

Yeni öğretim programları ile birlikte ürün dosyası oluşturma ve değerlendirme süreci de eğitim sistemimize entegre olmuştur.

 

Öğrenci ürün dosyaları herhangi bir çalışma dosyası değildir. Belli bir amaç için sistemli olarak hazırlanır. Öğrencilerin, nasıl düşündüklerini, hangi zihinsel süreçleri kullandıklarını, düşüncelerini nasıl organize ettiklerini ve bunun gibi gelişimini gösteren kayıtlardan oluşur. Ayrıca öğrencinin kendini/kendi çalışmalarını değerlendirmesini içeren kayıtlar da bulunur.

 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI OLUŞTURMA SÜRECİNDE ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ROLLERİ NEDİR?

 

Ürün dosyalarının etkin kullanımında öğretmen, öğrenci ve veliye önemli roller düşmektedir.

 

Öğretmenler, sürecin planlanması, çalışma materyallerinin oluşturulması ve toplanması, seçme ve değerlendirme aşamalarının tümünde öğrencilere rehberlik eder ve geribildirimlerde bulunurlar.

 

Öğrenciler, belirlenen hedefler doğrultusunda süreçte yapacakları çalışmaların ve bu çalışmalar sonunda ortaya koyacakları ürünlerin yanı sıra yaptıkları çalışmaları toplama ve seçme aşamalarının tümünde aktif rol alarak sorumluluk üstlenirler.

 

Söz konusu bu sürece, velilerin de katılımları önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların çoğunluğu okul ortamında gerçekleşmesine karşın sınıf dışındaki çalışmalarda öğrencinin ürettiklerinin veli tarafından gözlenmesi, gerekli durumlarda ve belirlenen sınırlılıklarda yönlendirme ve geribildirimlerde bulunulması gerekmektedir. Yapılacak rehberlik, öğrencinin ödevlerini, araştırmalarını yapmak yerine onlara yol göstermek ve yönlendirici sorularla kendi sorumluluğunu üstlenmelerine katkıda bulunmak olmalıdır.

 

Başa Dön  

 

 

 

 

SINIFLARA GÖRE  ÖĞRENCİ DERS PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

 

1.SINIF ÖĞRENCİ DERS PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hayat Bilgisi 

Bayrağımıza, Milli Marşımıza, Atatürk İlke ve İnkılâplarına saygı gösteriri ve sahip çıkar. Okulu, ailesi ve çevresi ile ilgili sorunları tanır, çözüm yolları arar.Dayanışma,işbirliği paylaşma ve sorumluluk duyguları gelişir.Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek, ailesi ile birlikte hazırlık yapabilir.

Türkçe

Doğru, temiz, işlek ve güzel bir yazıya sahip olur. Dinledikleri ve okuduklarında ne, nerede,  ne zaman, nasıl,niçin ve kim sorularına cevap arar. Doğru, anlamlı ve akıcı bir okuma kazanır. Boş zamanları kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığı kazanır. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, oyun vb. yollarla sunar. Yazılı anlatımlarında imla kurallarına uyar.

Matematik

Varlıkların birbirlerine göre durumlarını uzamsal ilişkilerden uygun olanları ile açıklar. Yüz içinde ileriye ve geriye doğru birer, onar sayar. Yirmi inde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açılar. Küp, prizma, silindir ve koni modellerini tanır. Para, takvim (gün,ay, yıl) standart olmayan uzunluk ölçülerini tanır.

İngilizce

Öğrenciler, basit sözcüklerle cümle kurarak şarkı, hikâye, oyun, tekerleme, kukla, canlandırma, kesme, boyama, yapıştırma, dinleme aktiviteleri ile eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Bu programın sonunda öğrenciler basit sorular sorabilir ve sorulan sorulara cevap verebilirler. Sınıf içerisinde verilen yönergeleri anlayıp takip edebilirler. Basit kelimeleri yazabilirler. Adını, yaşını sorup söyleyebilir,basit emirler verebilir ve verilen emirleri anlayarak yerine getirebilir, ana ve ara renkleri sayabilir, geometrik şekilleri, aile bireylerini, 1’den 10’a kadar olan rakamları, yiyecek ve içecekleri, oyuncakları, hayvanları, vücudumuzun bölümlerini, sevdiği ve sevmediği şeyleri, yapabildiği ve yapamadığı şeyleri, giysileri ve evin bölümlerini söyleyebilir.

Müzik

Birinci sınıf müzik derslerinde ağırlıklı olarak ritmik çalışmalara yer verilmektedir. Çeşitli vurmalı enstrümanlarla (Orff çalgılarıyla) yapılan çalışmalarımızla öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz beceriler, müziğin iskeletini oluşturan farklı ritmlerin algılanması ve bu ritmlere uyum sağlanmasıdır. Grupla uyumlu hareket etmek, sınıfla birlikte şarkı söylemek, sesini ve nefesini doğru kullanmak ayrıca öğreneceği konular arasındadır. Aynı zamanda öğrencinin müzik dağarcığı genişleyecek ve duyduğu müziğin hangi tür olduğunu kavraması sağlanacaktır. Nota eğitiminin temelleri de oyunlarla verilmeye başlanır.

Beden Eğitimi

Anasınıfı ve 1.Sınıflar Beden Eğitimi programı; öğrencilerimize fiziksel aktiviteyi sevdirmeyi, öğrencilerin hareket yeteneklerini ve vücutlarını keşfetmelerini sağlamayı, temel motor becerilerini (koşma-sekme ve sıçrama - koordinasyon – atma ve tutma- denge) geliştirmeyi , bireysel ve grup olarak oyun oynamayı ve yarışmayı öğretmeyi hedefler. Tüm bu hedefler, öğrencinin kendine güven duygusunu geliştirmeyi de destekler.

Görsel Sanatlar

Grup çalışmalarında; Öğrencilerimiz grup içerisinde aktif rol alarak ve birbirleriyle yardımlaşarak, birlikte çalışmanın, üretmenin keyfini yaşarlar. İlk çağlardan günümüze seramiğin gelişimi dramatizasyon ve masallarla anlatılır. Yoğurma maddelerini tanıma ve yaratıcılıklarını ifade edebilmelerini sağlayacak formlar, kaplar yapılır, fırınlanır. Masal ve drama yolu ile yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalara yönlenirler.

Bilişim Teknolojileri

1. sınıfı bitiren her öğrenci:1.Bilgisayarın tanımını yapabilir, bilgisayarın ne işe yaradığını ve hangi amaçlar için kullanıldığını söyleyebilir, bilgisayarla neler yapabileceğini açıklayabilir.2.Bilgisayarı oluşturan temel parçaları (kasa, açma/kapama düğmesi, CD sürücüsü, ekran, klavye, fare, vb) tanıyabilir.3.Bilgisayarı açabilir, Windows XP’i çalıştırabilir, Windows XP’i çalıştırmak için gerekli olan işlemleri sırasıyla yapabilir, Windows XP’i kapatabilir.4.Fareyi kullanabilir (fareyi kullanarak göstergeci istediği yere getirebilir, fare üzerindeki düğmeleri doğru bir şekilde kullanabilir, vb).5.Paint programını açabilir (imleci başlat düğmesine getirip tıklayabilir, imleci programlar seçeneğine getirebilir, imleci donatılar seçeneği üzerine getirebilir, imleci Paint seçeneği üzerine getirebilir ve programa girebilir, vb).6.Paint penceresini tanıyabilir (Paint penceresi üzerinde araç kutusunu, renk kutusunu, çizim alanını ve kapatma düğmesini gösterebilir, vb).7.Paint araçlarını kullanabilir (araç kutusundan  kalem aracını seçip çeşitli çizgiler çizebilir, istenilen şekilleri silebilir, dikdörtgen, elips, yuvarlatılmış dörtgen araçlarını kullanarak çeşitli büyüklüklerde şekil